Pierwsza Rada Uczelni WUM

15 maja br. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wybrał pełen skład Rady Uczelni. Przewodniczącym został: prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat - Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pozostali Członkowie Rady to: dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz - Wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu, dr hab. prof. UW Marcin Matczak - Profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UW, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz - Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM, prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński - Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM oraz prof. dr hab. n. med. Roman Smolarczyk - Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej WUM. Zgodnie z przepisami, w Radzie zasiada również Przewodniczący Samorządu Studentów WUMNatalia Bierezowicz. 

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. na każdej uczelni publicznej zaczyna działać nowe gremium – Rada Uczelni. W jej skład wchodzić ma od 6 do 8 osób wybieranych przez Senat Uczelni oraz z urzędu - przewodniczący samorządu studenckiego. Senat WUM zdecydował się na 6 członków.

Co najmniej połowę składu Rady stanowią osoby spoza Uczelni, reprezentujące środowisko gospodarcze, biznesowe i naukowe.

Do zadań Rady Uczelni należeć ma: opiniowanie projektów-statutu oraz strategii uczelni oraz opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni; monitorowanie gospodarki finansowej i zarzadzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na Rektora po zaopiniowaniu przez senat.

Pierwsza Rada Uczelni powołana została na okres do 31 grudnia 2020 r. , a kolejne gremia będą wybierane na 4 lata.

 

15 maja br. odbyło się również Inauguracyjne Posiedzenie Rady Uczelni, podczas której zostały wręczone Akty Powołania na Członków Rady. Ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe, w spotkaniu nie mógł uczestniczyć prof. Roman Smolarczyk.