Małgorzata Stefaniak

Dr

Małgorzata Stefaniak

Dziedzina: 
Edukacja medyczna
Ginekologia i położnictwo
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt
Nazwa jednostki: 
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Jej działalność naukowa koncentruje się na prowadzeniu badań w zakresie innowacyjnych metod kształcenia położnych, organizacji opieki okołoporodowej wobec kobiet niepełnosprawnych oraz w ciąży powikłanej. W latach 2015-2018 była członkiem zespołu realizującego grant europejski pt. Dedicated Education Units in Europe prowadzonego przez pięć uniwersytetów: UC Leuven, Universitat de Barcelona, Instituto Politecnico de Setubal, Ege University Izmir oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. We wrześniu 2016 roku odbyła staż szkoleniowy w Hospital Clinic w Barcelonie dotyczący wdrożenia idei mentoringu w praktycznym kształceniu studentów położnictwa. Jest aktywnym członkiem International Confederation of Midwives, Polskiego Towarzystwa Położnych oraz członkiem Warszawskiego Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Położnych. Od 2015 roku jest redaktorem odpowiedzialnym działu Aktualności/kalendarium w czasopiśmie naukowym „Położna. Nauka i Praktyka”, a od 2019 roku pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego.

W 2017 roku została Laureatką Konkursu Fundacji Mustela, otrzymując stypendium na realizację projektu naukowego pt. „Analiza potrzeb i oczekiwań kobiet niewidomych wobec opieki okołoporodowej”. Dotychczas była kierownikiem trzech projektów badawczych finansowanych w ramach grantu „Młodego Badacza” ze środków subwencji przeznaczonej na naukę, uzyskanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. W 2018 roku była ekspertem branżowym opisu informacji o zawodzie położnej w projekcie Infodoradca+ realizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • innowacyjne metody kształcenia położnych
  • organizacja opieki okołoporodowej
  • opieka okołoporodowa wobec kobiet z niepełnosprawnością
  • opieka położnej nad matką i noworodkiem