3-4/2003

Spis treści

Od redakcji

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Uchwała Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Listy do Rektora AM7Akredytacja Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej

H. Kirschner, P. Tyszko - Działalność naukowo-badawcza Instytutu Medycyny Społecznej

M. A. Karolczak - Działalność Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem

Etyka lekarska i badania kliniczne

E. Kacprzyńska - Regulacje prawne dotyczące działalności Komisji Bioetycznej Akademii Medycznej w Warszawie

A. Górski - Międzynarodowa Konferencja Bioetyczna: Placebo, its Action and Place in Health Research Today

Medycyna

T. Dudziński, K. Socha, P. Fiedor Wykorzystanie nowoczesnych technik mikroskopowych w badaniach biomedycznych

Nauka

J. Gołąb - Wybrane publikacje pracowników naukowych AM w Warszawie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym z Impact Factor

Granty Komitetu Badań Naukowych

Grant Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny37Dydaktyka

P. Tomaszewski - XXXIX konkurs prac magisterskich na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej

Regulamin przygotowywania skryptów i prac habilitacyjnych do druku w Dziale Wydawnictw AM

Wychowanie

L. Pawlak - Chorzy i osoby niepełnosprawne w Nowym i Starym Testamencie

Cz. M. Szczepaniak - Uskrzydleni cierpieniem (1)

Historia medycyny

Lekarze Rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego (1)

T. Kocon - Dr med. J. Brudziński – Rektor UW

Z życia studentów AM

H. Rebandel - Dni otwarte Akademii Medycznej – spotkania z kandydatami na studia

R. Brzeziński - Nowe władze samorządu studenckiego

Plan roku akademickiego 2003/2004

Postępowanie lekarza po ataku bioterrorystycznym – szkolenie studentów

Komunikaty

Powołanie Rektorskiej Komisji ds. Witryny Internetowej Akademii Medycznej

V Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2003

Konferencja IFMSA: Medycyna a zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku

IX Europejska Konferencja ISPCAN poświęcona problemowi krzywdzenia dzieci

Otwarcie „Baru Pod Chochełką” w Rektoracie AM