6/2003

Spis treści

Od Redakcji

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych o systemie ochrony zdrowia w Polsce

Akademickie spotkanie europejskie z Józefem Oleksym

Wystąpienie JM Rektora Akademii Medycznej

Jubileusz 50-lecia uzyskania dyplomu lekarza

M. Krawczyk, W. Patkowski VI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

P. Tomaszewski Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego

J. Kowalski Wystąpienie prodziekana

H. E. Makulska-Nowak Podziękowania doktorantów

B. Haznar Podziękowania absolwentów

Prace doktorskie obronione na I Wydziale Lekarskim AM

M. Foryś Piknik naukowy 2003 Polskiego Radia

Medycyna

A. Wojtowicz , M. Kisłowska-Syryczyńska Miazga zębów mlecznych– potencjalne źródło komórek macierzystych

K. Niemczyk, M. Kujawińska, A. Bruzgielewicz, T. Kucharski Możliwości poprawy wizualizacji w polu operacyjnym

Nauka

Granty

M. Sieradzka Warsztaty mikroskopowe Olympus Optical Polska

Dydaktyka

M. Papiernik, A. Wieczorek Pielęgniarstwo chirurgiczne w nauczaniu licencjackim

J. Matlak, J. Sokolnicki Biuro Karier – rynek szans czy też szansa dla rynku

J. Pachecka, P. Tomaszewski, G. Kubiak-Tomaszewska Opinia studentów o nauczaniu biochemii na III roku Wydziału Farmaceutycznego

Wychowanie

W. Nielubowicz Polemiki – Przysięga Hipokratesa

Cz. M. Szczepaniak Uskrzydleni cierpieniem (2)

Nowości wydawnicze

J. Tatoń: Filozofia w medycynie

Komunikaty

Nominacje na stanowiska profesorów AM

Konferencja „Medycyna-Etyka-Ekonomia”

Rekrutacja na studia w Akademii Medycznej w Warszawie