2/2004

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

J. Piekarczyk - 11 lutego 2004 r. - Światowy Dzień chorego. Refleksja Rektora AM

List Prorektora Grzegorza Opolskiego do Wiceprezesa NFZ

III. Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

J. Piekarczyk - Słowo na III. Polsko-Niemiecką Konferencję Naukową Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

L. Królicki - Otwarcie nowoczesnej siedziby Zakładu Medycyny Nuklearnej w AM w Warszawie

J. Piekarczyk - Wystąpienie JM Rektora AM

Medycyna

A. Czech - Epidemiologia i etiologiczna klasyfikacja cukrzycy

A. Czyżyk - Patogeneza cukrzycy typu 2 i jej przewlekłych powikłań

J. Tatoń - Intensyfikacja leczenia cukrzycy typu 2: cele, metody, konieczność upowszechniania

E. Pańkowska - Funkcjonalna insulinoterapia a nowe możliwości technologiczne: pompy insulinowe i system ciągłego monitorowania glikemii

M. Wróblewska, E. Swoboda-Kopeć, D. Kawecki, M. Łuczak - Zakażenia jako potencjalny czynnik powikłań u chorych z cukrzycą i po transplantacji

Nauka

M. Gołębiowski - Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe. Zastosowanie kliniczne

Obrony prac doktorskich

E. M. Stefaniuk - Charakterystyka fenotypowa i genotypowa Acinetobacter spp. izolowanych z zakażeń szpitalnych

M. Chmielewski - Znaczenie kliniczne parametrów odstępu QT w wybranych zespołach kardiologicznych

P. M. Krzyżak - Obraz kliniczny oraz zaburzenia biochemiczno-humoralne u pacjentów z zespołem wypadania płatka zastawki mitralnej

A. Zalewska-Żmijewska - Zastosowanie mitomycyny C w operacyjnym leczeniu jaskry - ocena skuteczności i działań ubocznych preparatu stosowanego śródoperacyjnie miejscowo

Dydaktyka

B. Ślusarska, A. Sadurska, D. Zarzycka - Postrzeganie zawodu pielęgniarki z doświadczeń studentów studiów licencjackich, kierunek Pielęgniarstwo

J. Rudzik - Negatywne aspekty komputeryzacji

Wychowanie

S. Kruś - Obywatelu Redaktorze!

Komunikaty

M. Frączek - Uroczyste posiedzenie Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich dedykowane prof. Jerzemu Szczerbaniowi

I. Bielicka, J. Kaczorowska - Targi edukacyjne w Norwegii

Cennik reklam w "Medycyna. Dydaktyka. Wychowanie"

Warunki prenumeraty