11/2004

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

S. Kruś

Prawdy, półprawdy, nieprawdy

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

Akademia Medyczna swoim zasłużonym

 

J. Piekarczyk

Słowo Rektora na uroczystym posiedzeniu Senatu AM w Warszawie

 

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

 

J. Piekarczyk

Wystąpienie Rektora podczas otwarcia oddziału pooperacyjnego w CSK

 

Etyka

 

E. Barciszewska

Etyka a praktyka

 

Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje

 

A. Górski

Etyka badań klinicznych - bieżące problemy i perspektywy

 

T. Tołłoczko

Ius est quod iustum est - prawem jest to co prawe

 

J. Bień

Etyka w nowoczesnym kształceniu położnych na Wydziale Nauki o zdrowiu AM

 

Nauka

 

M. Kielar

Badania nad dynamiką zmian stężeń wybranych cytokin angiogennych podczas leczenia chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych

 

M. Shaher Said Othman

Ocena wyników leczenia wieloodłamowych, śródstawowych złamań nasady dalszej kości piszczelowej

 

K. Badowska-Rosłonek

Synteza pochodnych cukrowych i aminocukrowych Indolo[2, 3-B]chinolin o spodziewanym działaniu cytotoksycznym

 

Obrony prac doktorskich

Dydaktyka

 

J. St. Gielecki, B. Syc, W. Ruszowski, L. Prudło

Interaktywny Egzamin Testowy - struktura testowej bazy danych i zasady jej wykorzystywania

 

Nominacje

 

Prof. dr hab. Piotr Fiedor

 

Pro memoria

 

R. Rudowski

Prof. dr hab. Wiesław Tysarowski

 

Komunikaty