1/2006

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

Jakub Gołąb

Od redakcji

 

Krzysztof Włodarski

Kolęda przełomu wieków

 

Krzysztof Włodarski

Kolęda na koniec wieku

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

Wręczenie dyplomów na II Wydziale Lekarskim

 

Leszek Pączek - Słowo Rektora

 

Maciej Karolczak - wystąpienie Dziekana

 

Dyplomy dla absolwentów I Wydziału Lekarskiego

 

Wybory Rektora AM

 

Leszek Pączek - Słowo Rektora

 

Marek Krawczyk - wstąpienie Dziekana

 

Mateusz Śpiewak - teraz wiemy więcej

 

Telemedycyna i zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w medycynie - streszczenia prezentacji

 

Henryk Skarżyński, Przemysław Rudowski, Krzysztof Kochanek, Paweł Kochanowicz

Zastosowanie metody e-learningu w kształceniu ustawicznym lekarzy otolaryngologów, audiologów i foniatrów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu

 

Bogdan Ciszek, Adam Koleśnik, Leopold Bakoń, Jacek Krysztofik, Wojciech Glinkowski

Postępy teleedukacji w nauczaniu anatomii

 

Artur Przelaskowski

Telemedyczne metody wspomagania dignostyki

 

Robert Rudowski, Marcin Grabowski, Janusz Sierdziński, Filip Szymański

System telekardiologiczny dla pacjentów z Ostrymi Zespołami Wieńcowymi w rejonie Mazowsza

 

Artur Wojciechowski, Jan Świątkowski, Wojciech Glinkowski, Marek Gołębiowski, Andrzej Górecki

Zastosowanie spiralnej tomografii komputerowej w ocenie zrostu kostnego

 

Jarosław Żyłkowski, Andrzej Marchel

Wspomaganie trójwymiarowej diagnostyki obrazowej w ortopedii i neurochirurgii

 

Ireneusz Wojtkowski, Wojciech Glinkowski

Aplikacja mobilna wspomagająca rutynową pracę lekarza medycyny sportowej

 

Paweł Kowalczyk

Rozwiązania techniczne w teleradiologii

 

Łukasz Czekierda, Maciej Wolański

System TeleDICOM - nowoczesne, interaktywne telekonsultacje medyczne

 

Jan Bokszczanin

Rentgenografia cyfrowa jako narzędzie telemedycyny

 

Grudniowy Senat

 

Marek Jakóbisiak

„Polskie piekło”, a nowa lokalizacja Zakładu Immunologii

 

Nauka

 

Streszczenie pracy habilitacyjnej

 

Agnieszka Pietrosiuk

Lithospermum canescens (Michx) Lehm: Alkaloidy pirolizydynowe i pochodne szikoniny, mikrorozmnażanie, korzenie transfomowane, właściwości biologiczne

 

Streszczenia prac doktorskich

 

Alicja Baranowska

Ocena wyników leczenia zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w odcinku szyjnym z zastosowaniem sztywnych wszczepów krążków międzykręgowych

 

Fathi Ashamiss

Enzymatyczne i nieenzymatyczne markery nowotworowe w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego

 

Lek. Marcin Grabowski

Integracja skal ryzyka i czynnika natriuretycznego typu B w systemie ekspertowym dla ostrych zespołów wieńcowych

 

Dorota Jurkiewicz

Identyfikacja i charakterystyka mutacji w genie JAG1 u chorych z zespołem Alagille'a

 

Beata Kamińska

Synteza oraz badanie właściwości biologicznych estroimidowych i imidowych pochodnych kwasu ftalowego

Krzysztof Milczarek

Rozwarstwienie aorty zstępującej - ocena za pomocą metod obrazowych

 

Piotr Obuch-Woszczatyński

Porównawcze badania szczepów Bacteroides fragilis wytwarzających enterotoksynę, izolowanych w Polsce i w innych krajach

 

Marcin Antoni Siciński

Wpływ umiarkowanej hiperwentylacji na głębokość anestezji wywołanej dożylnym wlewem propofolu u chorych poddawanych operacjom wewnątrzczaszkowym

 

Maciej Krzysztof Sosnowski

Nowe metody syntezy jodoarenów przy użyciu technik konwencjonalnych, bądź wspomagane promieniowaniem mikrofalowym

 

Agnieszka Sulikowska

Analiza nosicielstwa nosogardłowego Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza i Moraxella catarrhalis u zdrowych dzieci do 5 roku życia

 

Agnieszka Zwolinska

Rola nadnerczowo-nerkowego krążenia wrotnego w ostrym niedokrwieniu nerki

 

Paweł Andruszkiewicz

Analiza postaw lekarzy wobec decyzji o wszczęciu lub zaniechaniu czynności resuscytacyjnych w szpitalu klinicznym

 

Marcin Ciechomski

Blokada nerwu zasłonowego w urologii – modyfikacjapostępowania

 

Tomasz Grądalski

Ocena wpływu intensywnej fazy kompleksowego leczenia fizjoterapeutycznego na obrzęk chłonny po mastektomii z powodu raka piersi

 

Michał Kabacyj

Leczenie rekonstrukcyjne pozapalnych zniekształceń stawu kolanowego u dzieci i młodzieży

 

Dorota Piekutowska-Abramczuk

Badania nad udziałem mutacji SURF1 w patogenezie zespołu Leigha w populacji polskiej

 

Obrony prac doktorskich

 

Nominacje

 

Prof. dr hab. Andrzej Kokoszka

Komunikaty