Mariusz Panczyk

Dr hab.

Mariusz Panczyk

Dziedzina: 
Edukacja medyczna
Zdrowie publiczne
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt badawczo-dydaktyczny / pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia - Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ)
Nazwa jednostki: 
Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Jego obszar badań naukowych to analiza problematyki efektywności działania systemów wyższego kształcenia medycznego: ewaluacja jakości nauczania oraz wdrażanie nowych metod edukacyjnych. Zajmuje się badaniem determinantów wpływających na skuteczność funkcjonowania systemów zapewniania jakości kształcenia; oceną i doskonaleniem narzędzi zdalnego nauczania studentów kierunków związanych z naukami o zdrowiu; oceną poziomu kompetencji społecznych i liderskich w grupie studentów i pracowników systemu ochrony zdrowia oraz poszukiwaniem strategii kształtowania pozytywnych postaw wobec nabywania tych kompetencji na poziomie kształcenia przed- i podyplomowego.
Współpracuje ze specjalistami z zakresu biomedycyny w zakresie projektowania badań i oceny ich poprawności metodologicznej, a także statystycznej analizy danych. Jest autorem licznych publikacji i opracowań naukowych [ORCID: 0000-0003-1830-2114].

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • kształcenie kadr medycznych
  • metodologia badań klinicznych
  • biostatystyka i analiza danych biomedycznych
  • praktyka oparta na dowodach naukowych