Agencja Badań Medycznych dofinansuje projekt badawczy naukowców WUM. Wartość wsparcia to 30 084 379,80 zł

Projekt badawczy „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)” zainicjowany przez naukowców naszej Uczelni uzyskał dofinansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych. 
Kierownikami zwycięskiego projektu są prof. Jolanta Siller-Matula oraz prof. Marek Postuła z Katedry i Zakładu Farmakologii, zaś w Komitecie Naukowym badania zasiada prof. Krzysztof J. Filipiak. Okres realizacji projektu to: 1.09.2020 – 31.12.2025 r.
Badanie EMPATHY jest badaniem III fazy, ogólnokrajowym, wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym którego celem jest ocena wpływu inhibitorów SGLT-2 (empagliflozyny lub dapagliflozyny) na chorobowość oraz śmiertelność u 1464 pacjentów przyjętych do szpitala z powodu ostrej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową (HFrEF).     
Poza oceną kliniczną zaplanowano również złożoną analizę biochemiczną z użyciem najnowszych technologii laboratoryjnych, której celem jest poznanie molekularnych mechanizmów działania leków u pacjentów z niewydolnością serca.
W projekcie udział bierze 14 partnerów: 
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego               
2. Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi  
5. Gdański Uniwersytet Medyczny 
6. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
8. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego     im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu   
9. Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie       
10. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu      
11. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
12. Śląski Uniwersytet Medyczny 
13. Medical University of Vienna        
14. Medical University of Graz  

Niekomercyjne badania kliniczne koncentrują się głównie na analizie skuteczności leków będących już na rynku, w rożnych populacjach chorych lub we wskazaniach innych od pierwotnego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem farmaceutycznym kliniczne badanie niekomercyjne to takie badanie kliniczne, w którym właścicielem danych uzyskanych w trakcie badania klinicznego jest sponsor, będący uczelnią lub inną placówką naukową posiadającą uprawnienie do nadawania stopni naukowych, podmiotem leczniczym, badaczem, organizacją pacjentów, organizacją badaczy lub inną osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której celem działalności nie jest osiąganie zysku w zakresie prowadzenia i organizacji badań klinicznych bądź wytwarzania lub obrotu produktami leczniczymi.