Uchwała Senatu WUM popierająca postulaty zgłaszane przez protestujących lekarzy rezydentów

30 października br. Senat WUM jednogłośnie przyjął uchwałę popierającą postulaty zgłaszane przez protestujących lekarzy rezydentów. Przedstawiciele Porozumienia Rezydentów - Jarosław Biliński i Katarzyna Pikulska - byli obecni na posiedzeniu Senatu i podziękowali JM Rektorowi prof. Mirosławowi Wielgosiowi i społeczności WUM za mediacje i wsparcie społeczności Uczelni podczas protestu.

Uchwała Senatu WUM: "My, Senat i Społeczność Akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyrażamy poparcie dla postulatów zgłaszanych przez protestujących lekarzy rezydentów. W pełni popieramy przyjęte w tej sprawie stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, jak i wcześniejsze stanowiska poparcia uchwalane przez poszczególne Rady Wydziału Naszej Uczelni.Od wielu lat wskazujemy na potrzebę zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, w tym zwłaszcza większego finansowania szpitali klinicznych, które leczą, realizują zadania naukowe i kształcą młodych adeptów zawodów medycznych. Konieczny jest wzrost dostępności i poprawa jakości świadczeń medycznych. Tylko istotne polepszenie warunków pracy w ochronie zdrowia zapobiegnie odpływowi wykształconych kadr medycznych do innych krajów czy zapaści niektórych zawodów, takich jak pielęgniarstwo.

Wyrażamy ubolewanie, że pomimo podejmowanych prób, w tym naszego wsparcia mediacyjnego, nie udało się doprowadzić do porozumienia z lekarzami rezydentami. Apelujemy o kontynuowanie tych wysiłków, partnerskie traktowanie protestujących, jak i rzetelne informowanie społeczeństwa o celach i przebiegu protestu."