I Spotkanie Współpracy Naukowej WUM i UW

15 listopada w sali konferencyjnej SP Dziecięcego Szpitala Klinicznego, w obecności Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosława Wielgosia oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcina Pałysa, odbyło się inauguracyjne Spotkanie Współpracy Naukowej WUM i UW.

W trakcie spotkania naukowcy z obu Uczelni zaprezentowali swoje badania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, które mogłyby być rozwijane we współpracy międzyuczelnianej oraz wykorzystane do realizacji wspólnych projektów badawczych. Wśród poruszanych tematów znalazły się kwestie z zakresu farmacji, biochemii, elektrochemii i fizykochemii, badań biomedycznych, genetyki i histologii.

Otwarcia dokonali rektorzy obu Uczelni. Prof. Mirosław Wielgoś przywitał wszystkich gości z Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności: Dziekana Wydziału Biologii prof. Agnieszkę Mostowską, Prodziekana ds. Organizacji Badań Wydziału Biologii prof. Marię Ciemierych-Litwinienko, Dziekana Wydziału Chemii prof. Andrzeja Kudelskiego, koordynatora ze strony Uniwersytetu Warszawskiego prac nad koncepcją rozwoju współpracy między WUM a UW Jacka Cichockiego, Dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych prof. Ewę Bulską, Dyrektora Centrum Nowych Technologii UW prof. Agnieszkę Chacińską, Dyrektora Instytutu Biochemii UW dr. hab. Jana Fronka, Zastępcę Dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii prof. Katarzynę Tońską. Naszą Uczelnię reprezentowali m.in.: Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju prof. Krzysztof J. Filipiak, będący również koordynatorem działań federacyjnych między WUM a UW, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński. Przybyli także Prodziekani WF: prof. Grażyna Nowicka – Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, dr hab. Joanna Kolmas – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, dr hab. Marcin Sobczak – Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Piotr Luliński – Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju.

Rozpoczynając spotkanie, Rektor UW prof. Marcin Pałys przypomniał, że jedna z gwiazd znajdujących się w herbie Uniwersytetu Warszawskiego symbolizuje medycynę, a wizerunek orła nad Bramą Główną Uniwersytetu został umieszczony w 1916 roku przez ówczesnego Rektora Uczelni, lekarza prof. Józefa Brudzińskiego. Zauważył jednak, że związki pomiędzy naszymi Uniwersytetami nie muszą ograniczać się jedynie do wspólnej historii, ale powinny koncentrować się również na przyszłej współpracy naukowej. Podkreślił, że obecnie z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego wiele badań i możliwości rozwoju kończy się ze względu na niemożność kontynuowania badań w obszarze nauk medycznych. Z drugiej strony, w naukach medycznych coraz większą rolę odgrywają elementy humanistyczne, społeczne, polityki zdrowotnej czy ekonomiczne, w badaniu których Uniwersytet Warszawski może wiele zaoferować uczelni medycznej. Rektor UW złożył podziękowania prof. Mirosławowi Wielgosiowi za dążenie do tego, „aby nasze obie Uczelnie współpracowały coraz bliżej, umożliwiając w ten sposób, z jednej strony, zachowanie tego wszystkiego, co jest odrębne, a z drugiej, połączenie tego wszystkiego, co warto, aby było wspólne”.

Prof. Mirosław Wielgoś stwierdził, że oprócz kultywowania łączącej obie Uczelnie historii, nadszedł czas, aby spojrzeć w przyszłość. Zauważył, że będąca obecnie na etapie konsultacji społecznych nowa ustawa o szkolnictwie wyższym daje duże możliwości stworzenia federacji uczelni, a wśród korzyści wynikających z takiej federalizacji wymienił: wzmocnienie wspólnego potencjału naukowego i możliwości dydaktycznych, korzystanie ze wspólnej bazy i zasobów, jak również wyższą pozycję w rankingach. 

Moderatorami części roboczej byli: prof. Jadwiga Turło, prof. Krzysztof J. Filipiak oraz Jacek Cichocki. W programie znalazły się prezentacje pracowników nauki obu Uczelni, pogrupowane w bloki tematyczne:

  • Chemia, biochemia, farmacja – WUM: prezentacja kierunków działalności naukowo-badawczej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (prof. Grażyna Nowicka, prof. Piotr Wroczyński, prof. Agnieszka Pietrosiuk, prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki, prof. Maciej Małecki, prof. Ireneusz Grudziński, dr hab. Marcin Sobczak, dr hab. Joanna Kolmas, dr hab. Sebastian Granica, dr hab. Piotr Luliński);
  • Blok biochemiczny – UW: „Chemiczne modyfikowanie analogi 5’ końca mRNA jako narzędzia do badań biochemicznych i medycznych” (prof. Edward Darżynkiewicz [CeNT], dr hab. Marzena Jankowska–Anyszka [Wydział Chemii UW], prof. Jacek Jemielity [CeNT]);
  • Blok analityczno-elektrochemiczny – UW: „Elektoranaliza i detekcja metaloprotein, sekwencji oligonukleotydowych i innych ważnych biologicznie związków w diagnostyce medycznej” (dr hab. Anna M. Nowicka, dr Agata Kowalczyk, mgr Edyta Matysiak-Brynda, Wydział Chemii, Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod UW), „Detektory optoelektroniczne, urządzenia i systemy (bio)analityczne dla potrzeb diagnostyki klinicznej i biomedycznej” (prof. Robert Koncki, dr hab. Łukasz Tymecki, dr Kamil Strzelak, Wydział Chemii, Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej, Grupa BioAnalityka);
  • Blok fizykochemiczny – UW: „Struktura i dynamika białek i peptydów” (prof. Wojciech Dzwolak, dr Maria Górna);
  • Wydział Biologii UW: „Badania biomedyczne w Instytucie Biochemii Wydziału Biologii UW” (dr Jan Fronka, dr Anna Kiersztan, dr hab. Jakub Drożak, dr Joanna Trzcińska), „Badania na pograniczu biologii i medycyny w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW” (dr hab. Katarzyna Tońska, prof. UW, prof. Barbara Tudek);
  • Genetyka – WUM: „Prezentacja Zakładu Genetyki Medycznej i prowadzonych badań” (prof. Rafał Płoski);
  • Histologia WUM: „Prezentacja Katedry Histologii i Embriologii WUM” – baza laboratoryjno-badawcza, podstawowe kierunki badań, największe osiągnięcia naukowe Katedry (prof. Jacek Malejczyk, prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł).

Podsumowując spotkanie, obaj rektorzy zauważyli, że było ono okazją nie tylko do zapoznania się z obszarami badawczymi realizowanymi w obu Uczelniach czy wykorzystywaną aparaturą, ale też szansą podzielenia się swoim know-how, co w przyszłości może ułatwić współpracę naukową i wspólne występowanie z wnioskami grantowymi. Zwrócono także uwagę, że kontakty pomiędzy WUM a UW nie ograniczają się tyko do współpracy naukowej, ale mają również wymiar współpracy studenckiej. Na zakończenie prof. Marcin Pałys zaprosił na kolejne Spotkanie Współpracy Naukowej, które odbędzie się 10 stycznia 2018 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Cezary Ksel

Biuro Prasowe