II Spotkanie Współpracy Naukowej WUM i UW

10 stycznia odbyło się II Spotkanie Współpracy Naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego pracownicy naukowi obu uczelni prezentowali zakres tematyczny realizowanych badań oraz omawiali potencjalne możliwości współpracy.

Po listopadowej inauguracji wydarzenia, które zorganizowano w naszej Uczelni, tym razem do spotkania doszło na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura. Uczestniczyli w nim rektorzy obu uczelni prof. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i dr hab., prof. UW Marcin Pałys – Rektor Uniwersytet Warszawskiego. Wśród gości reprezentujących WUM znaleźli się Prorektorzy: prof. Jadwiga Turło, prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Wojciech Braksator, prof. Andrzej Deptała, a także Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński wraz z Prodziekanami: dr hab. Joanną Kolmas, dr. hab. Marcinem Sobczakiem, dr. hab. Piotrem Lulińskim. Przybyli członkowie władz dziekańskich UW: Dziekan Wydziału Fizyki prof. Dariusz Marek Wasik, Dziekan Wydziału Chemii dr hab., prof. UW Andrzej Kudelski, Dziekan Wydziału Psychologii dr hab., prof. UW Dominika Agnieszka Maison, Prodziekan Wydziału Biologii prof. Maria Ciemerych-Litwinienko. Przywitani zostali także kierownicy i dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich znajdujących się na Kampusie Ochota: prof. Ewa Bulska – Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, prof. Agnieszka Chacińska – Dyrektor Centrum Nowych Technologii, prof. Krzysztof Rusek – Dyrektor Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów.

Rozpoczynając wydarzenie, Rektor UW prof. Marcin Pałys podkreślił, że organizacja podobnych spotkań realnie wpływa na zawieranie kontaktów i budowanie relacji pomiędzy naukowcami WUM i UW, a prezentacja obszarów i zainteresowań naukowych zespołów badawczych może zaprocentować rozpoczęciem wspólnych przedsięwzięć, które nie byłyby możliwe do wykonania w ramach jednej uczelni. Zwrócił uwagę, że współpraca między WUM i UW nie ogranicza się do obszaru nauki, ale obejmuje również współpracę dydaktyczną, czego dowodem jest podpisana 8 stycznia 2018 roku umowa w sprawie międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego poinformował, że dla studentów naszej Uczelni otwarta zostanie możliwość udziału w ponad 90 zajęciach prowadzonych na 4 wydziałach UW (Wydziale Psychologii, Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki i Wydziale Biologii), natomiast Warszawski Uniwersytet Medyczny umożliwi studentom UW uczestnictwo w 10 przedmiotach fakultatywnych prowadzonych na I i II Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. 

Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś przypomniał o jeszcze jednym elemencie świadczącym o kooperacji obu uczelni, jakim jest działalność Inkubatora UW, który od grudnia ubiegłego roku swoją ofertę kieruje również do studentów, doktorantów i pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poinformował także o pomyśle przeznaczenia przez oba uniwersytety środków finansowych dla młodych naukowców, które służyłyby do przygotowania wniosków grantowych. Rektor podkreślił, że warunkiem uzyskania dofinansowania będzie realizacja projektu badawczego przez zespoły obu uczelni.

Moderatorami II Spotkania Współpracy Naukowej WUM i UW byli koordynatorzy współpracy ze strony WUM prof. Krzysztof J. Filipiak oraz ze strony UW mgr Jacek Cichocki.

Program obejmował 7 bloków tematycznych wypełnionych kilkunastoma prezentacjami kierowników i członków grup badawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego