III Spotkanie Współpracy Naukowej WUM i UW

28 marca 2018 roku w Auli Szpitala Pediatrycznego WUM odbyło się III Spotkanie Współpracy Naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas trzech bloków tematycznych zaprezentowało się kilkunastu naukowców obu uczelni opowiadających o najważniejszych realizowanych projektach badawczych i nakreślających obszary możliwych, przyszłych wspólnych przedsięwzięć.

Było to już kolejne spotkanie naukowców (pierwsze odbyło się w listopadzie ubiegłego, drugie – w styczniu tego roku), które zaszczycili swoją obecnością rektorzy obu uczelni: prof. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, i dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, prof. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Piotr Luliński – Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju WF, prof. Michał Ciurzyński – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Obecne było również szerokie grono naukowców i kierowników poszczególnych jednostek Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zebranych przywitali rektorzy obu uczelni. Prof. Mirosław Wielgoś przypomniał, że celem organizowanych spotkań, mających formę przekazywania informacji o własnych doświadczeniach badawczych, jest nakreślenie takich obszarów, które pozwolą na powstanie wspólnych przyszłych projektów. Zauważył, że nauki biologiczne, będące tematem trzeciej edycji wydarzenia, mogą stanowić podstawę, która ułatwi porozumienie oraz połączy naukowców WUM i UW w swoich dociekaniach badawczych.

Prof. Marcin Pałys dodał, że wartością spotkań jest otrzymanie szansy identyfikacji tych tematów, które umożliwią naukowcom połączenie swoich umiejętności, tak aby korzyści odnosiły obie strony. Tymczasem, jak podkreślił, studenci obu uczelni skorzystali z możliwości, jaką dało uruchomienie w semestrze letnim 2017/2018 programu międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Prof. Marcin Pałys poinformował, że 45 studentów WUM skorzystało z oferty zajęć na UW, a 41 studentów UW zdecydowało się na wzięcie udziału w fakultetach organizowanych przez naszą Uczelnię.

Moderatorami marcowej edycji wydarzenia byli koordynatorzy współpracy ze strony Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Krzysztof J. Filipiak oraz ze strony Uniwersytetu Warszawskiego mgr Jacek Cichocki. Na program części naukowej złożyły się następujące prezentacje:

Blok „Biologia i immunologia” (UW-WUM)

·         „Genetyka i fizjologia bakterii w kontekście relacji patogen-gospodarz” – dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,

·         „Badania układu pasożyt-żywiciel na poziomie molekularnym, osobniczym i środowiskowym” – prof. Maria Doligalska, Zakład Parazytologii, Instytut Zoologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,

·         „Regulacja odpowiedzi immunologicznej” – prof. Grażyna Korczak-Kowalska, Zakład Immunologii, Instytut Zoologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,

·         „Eksperymentalna embriologia ssaków” – prof. Marek Maleszewski, Zakład Embriologii, Instytut Zoologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,

·         „Ocena terapii komórkami poddanymi modyfikacjom genetycznym” – dr hab. Radosław Zagożdżon, Zakład Immunologii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

·         „Immunopatologia zakażeń człowieka” – prof. Marek Radkowski, Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

·         „Od pierwotniaków do stawonogów – parazytologiczne kierunki badawcze” – dr hab. Daniel Młocicki, prof. IPPAN, Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

·         Prezentacja działalności Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych AmerLab Sp. z o.o. w kontekście możliwości kompleksowej diagnostyki zarażeń pasożytniczych i odzwierzęcych a także platformy kształcenia lekarzy, pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych w zakresie parazytologii – dr Agnieszka Pawełczyk,

Blok „Przykładowe kierunki badań: biologia, fizjologia, patofizjologia” (WUM)

·         „Zaburzenia metabolizmu glukozy w krwinkach krwi obwodowej spowodowane chorobami metabolicznymi i nowotworowymi” – prof. Leszek Szablewski, Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

·         „Badania szlaku sygnałowego chemokiny CX3CL1 (fraktalkiny) i jej receptora CX3CR1 w obrębie łożyska ludzkiego w stanach fizjologicznych i ciąży powikłanej” – prof. Dariusz Szukiewicz, Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

·         „Wpływ bakterii jelitowych oraz ich metabolitów na homeostazę ssaków. Rola bariery jelito-krew” – dr hab. Marcin Ufnal, Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Centrum Badań Przedklinicznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Blok „Medycyna regeneracyjna” (UW-WUM)

·         „Chronobiologia” – dr hab. Piotr Bębas, Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,

·         „Regeneracja mięśni szkieletowych – udział komórek macierzystych” – prof. Maria A. Ciemerych-Litwinienko, Zakład Cytologii, Instytut Zoologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,

·         „Rozwój innowacyjnej gospodarki w oparciu o medycynę regeneracyjną” – prof. Mariusz Ratajczak, dr hab. Magdalena Kucia, Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Podsumowując wydarzenie prof. Marcin Pałys zaprosił na kolejną edycję spotkania, które odbędzie się 16 maja na Uniwersytecie Warszawskim w Gmachu Audytoryjnym, a wśród tematów znajdzie się m.in.: prawo, kryminalistyka, bioetyka, logopedia.

Na zakończenie obaj Rektorzy złożyli zebranym oraz społecznościom akademickim WUM i UW życzenia świąteczne.

Cezary Ksel

Biuro prasowe