Uroczystość wręczenia Prof. Ewie Kuligowskiej dyplomu DHC WUM oraz promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk 2017/2018

26 czerwca 2018 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego Profesor Ewa Kuligowska - niekwestionowany autorytet światowej radiologii, pionierka rozwoju technik ultrasonograficznych, współtwórczyni ultrasonografii zabiegowej odebrała tytuł Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia doceniła Panią Profesor za ogromny dorobek naukowy, osiągnięcia dydaktyczne, zasługi dla postępu radiologii na świecie oraz współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.         
Uroczystość była okazją do wręczenia listów gratulacyjnych nowym profesorom oraz promocji doktorów habilitowanych i doktorów nauk z roku akademickiego 2017/2018, którzy uzyskali stopnie naukowe w I Wydziale Lekarskim, jak i w Centrum Biostruktury.
W uroczystości uczestniczyły władze rektorskie i dziekańskie, członkowie Rady I Wydziału Lekarskiego, promotor w postępowaniu o nadanie prof. Ewie Kuligowskiej  godności Doktora Honoris Causa - prof. Olgierd Rowiński - Kierownik  II Zakład Radiologii Klinicznej WUM, recenzentki postępowania o przyznanie prof. Ewie Kuligowskiej doktoratu honorowego prof. Ewa Radwańska i prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, członkowie społeczności akademickiej Uczelni oraz zaproszeni goście. W tym wyjątkowym dniu Bohaterom Uroczystości towarzyszyły również rodziny i bliscy. 

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej przez Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zgromadzonych w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego powitał Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski, który w swoim wystąpieniu powiedział o nowej Doktor Honoris Causa m.in.: „Chciałbym podkreślić to, że spośród wielu wybitnych lekarzy, którzy ukończyli naszą Uczelnię i pracują za granicą, tylko nieliczni zachowali tak silną więź ze swoją ojczyzną i Alma Mater, jaką to przez wiele lat wykazywała Profesor Kuligowska. Jesteśmy zatem niezwykle dumni, że ta nieformalna relacja została zwieńczona nadaniem Pani Profesor tytułu Doktora Honoris Causa naszej Uczelni, przez co na stałe stała się członkiem naszej akademickiej społeczności. Dodatkowo cieszy nas, że ten honorowy doktorat naszej Uczelni, pięćdziesiąty, o który wystąpił nasz Wydział, został przyznany kobiecie. Profesor Victor Tybulewicz z Francis Crick Institute, jeden z wykładowców konferencji odbywającej się niedawno w auli naszego Uniwersytetu, zwrócił uwagę na to, jak mało jest wizerunków kobiet pośród portretów naszych honorowych doktorów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przypomniał też o tym, jak często w historii rozwoju nauki rola kobiet była celowo umniejszana, a owoce ich pracy badawczej przypisywano ich męskim współpracownikom. Tak się stało w przypadku Marthe Gautier – rzeczywistej odkrywczyni trisomii 21. chromosomu w zespole Downa, czy Rosalind Elsie Franklin – współodkrywczyni struktury DNA – pominiętej w nominacji do Nagrody Nobla. Nie chciałbym, aby powstało wrażenie, że i nasz Uniwersytet stosuje takie praktyki, nie ulega bowiem wątpliwości, że wkład kobiet w rozwój medycyny był znacznie większy niż mogłoby to wynikać z tytułów Doktora Honoris Causa przyznawanych w naszym Uniwersytecie. Cieszę się zatem z tej nominacji i powodu, że kładzie ona kres podobnym podejrzeniom. Szczególnie iż pośród promowanych dziś doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów kobiety stanowią znakomitą większość”.     
Następnie JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś zwrócił się do prof. Ewy Kuligowskiej słowami: „Profesor Ewa Kuligowska jest absolwentką naszej Uczelni, zatem splendor doktoratu honorowego ma jeszcze większą wartość. Tylko w nielicznych przypadkach bowiem macierzysta Uczelnia wyróżnia swojego Ucznia tym najwyższym zaszczytem. Pani Profesor jest ze wszech miar osobą wyjątkową i z radością witamy ją jako 72. Doktora Honorowego naszej Uczelni. Pani Profesor należy do grona najznamienitszych Ambasadorów naszej Uczelni na świecie. To duma mieć wśród Absolwentów, a teraz również Doktorów Honorowych, międzynarodowy autorytet w dziedzinie radiologii, pionierkę rozwoju technik ultrasonograficznych, współtwórczynię ultrasonografii zabiegowej. Wielki podziw budzi fakt, że obok bogatego dorobku naukowego wyrażonego w dziesiątkach publikacji w najlepszych czasopismach świata, Pani Profesor jest doskonałym, niezwykle cenionym dydaktykiem, wyróżnianym tytułem „Teacher of the Year” zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Z wielka pasją oddawała się Pani Profesor kształceniu młodych pokoleń medyków. Wielkie uznanie budzi fakt, utworzenia przez Panią Profesor Polish American Foundation i wyszkolenie kilkudziesięciu młodych radiologów, którzy dziś są liderami radiologii w Polsce i Europie w Środkowo-Wschodniej. Była pani Profesor również sponsorem szeregu stypendiów na szkolenie radiologów z całych Stanów Zjednoczonych. Zdobycie tak wysokiej pozycji w światowej medycynie to z pewnością rezultat niezwykłego talentu i mądrości Pani Profesor, ale nie osiągnęła by tego wszystkiego, gdyby nie wielka pracowitość, determinacja, konsekwencja oraz niezwykły zmysł organizacyjny. Szacowna Doktor Honorowa, to wielki zaszczyt dla naszej Uczelni oraz dla mnie jako Rektora, uhonorować dzisiaj Panią Profesor tytułem Doktor Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podziwiamy Pani dokonania i Pani osobowość. Dziękujemy za to wszystko, co uczyniła Pani dla medycyny, dla naszej Uczelni i ludzi z nią związanych. Dziękujemy za Pani serce, za wsparcie dla Osób związanych z naszą Uczelnią, najpiękniej jak potrafimy”. 
Profesor Olgierd Rowiński - promotor doktoratu honorowego wygłosił laudację, w której dokonał prezentacji Kandydatki, omówienia Jej dorobku naukowego i zasług dla społeczności akademickiej naszej Uczelni. Profesor Rowiński mówił: „Niemal od samego początku swojej działalności lekarskiej w USA Profesor Ewa Kuligowska całym sercem zaangażowała się w pomoc dla polskiej medycyny i radiologii, koncentrują swe wysiłki na wychowaniu młodszego pokolenia lekarzy. Dostrzegając istniejące w tamtych czasach braki w szkoleniu rezydentów w Polsce, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technik radiologicznych, założyła Polish American Foundation. Dzięki tej organizacji w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia, Zakład Radiologii w którym pracowała Profesor Kuligowska stał się najważniejszym zagranicznym ośrodkiem szkolącym polskich radiologów. Ogromny osobisty sukces z pełną determinacją postanowiła jednak przekuć w promocję polskiej nauki na świecie, uczestnicząc w działaniu stowarzyszeń lekarzy polonijnych w Stanach Zjednoczonych, w promocję pozycji kobiet w nauce światowej oraz w stworzenie platformy edukacyjnej dla polskich lekarzy na terenie Stanów Zjednoczonych. Nadanie Pani profesor tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu medycznego jest wyrazem uznania dla Jej wybitnych osiągnięć, wielkim osobistym sukcesem, ale również wydarzeniem szczególnym dla całego polskiego środowiska radiologicznego, z którego się wywodzi”.
Następnie prof. Ewa Kuligowska odebrała z rąk Rektora prof. Mirosława Wielgosia -  odczytany wcześniej przez Dziekana prof. Pawła Włodarskiego - dyplom potwierdzający nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Po odebraniu  zaszczytnego tytułu nowa Doktor Honoris Causa wygłosiła okolicznościowe przemówienie „Moja wędrówka poprzez cienie i blaski radiologii. Gdzie nas ta droga zaprowadzi?”
W trakcie ceremonii JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś uhonorował Medalem im. Dr. Tytusa Chałubińskiego Dr Kornelię Król - wieloletnią Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, w uznaniu wielkiego wsparcia dla rozwoju medycyny, polskich lekarzy i naukowców, a szczególnie członków społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.           
Kolejną częścią uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom akademickim I Wydziału Lekarskiego, którzy w kończącym się roku akademickim uzyskali tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP. Do tego grona należą:
prof. Ewa Koźniewska-Kołodziejska z Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, prof. Piotr Albrecht z Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci oraz prof. Barbara Zegarska z Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Dyplomy z rąk Rektora prof. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana prof. Pawła Włodarskiego odebrali nowo promowani doktorzy habilitowani nauk medycznych i doktorzy nauk, którzy przed tą radosną chwilą złożyli ślubowanie.     
Gratulując nowym profesorom, doktorom oraz doktorom habilitowanym uzyskania upragnionych stopni i tytułów naukowych, Dziekan I Wydziału Lekarskiego zaznaczył, że „Wymogi stawiane kandydatom do stopni naukowych nadawanych na naszym Wydziale są uważane za wysokie, a pochodzące stąd doktoraty i habilitacje są najwyższej próby. Tym większe słowa uznania należą się dziś promowanym doktorom i doktorom habilitowanym. Są one wynikiem wytężonej pracy, a nierzadko wielkiej determinacji”.
W imieniu promowanych głos zabrała dr hab. n. med. Adriana Rakowska, która mówiła, m.in. „Nie byłoby tej dzisiejszej wspaniałej uroczystości, żeby nie nasi Nauczyciele, nasi Mistrzowie. To oni przekazując nam swoje umiejętności, swoją wiedzę i swoją pasję pokierowali naszym rozwojem naukowym i zaszczepili w nas ciekawość konieczną w pracy naukowca. Chcę w imieniu nas wszystkich promowanych wyrazić naszą wdzięczność. Nie traci na aktualności sformułowanie „będę dzielił z nim życie”, ponieważ to właśnie miejsce pracy stanowi znamienitą jego część. Tu realizujemy nasze pasje naukowe i zawodowe, tu jesteśmy odkrywcami i zdobywcami kolejnych elementów wiedzy, tu jesteśmy bohaterami. Jesteśmy dumni i wdzięczni za możliwość „wspólnego życia” nie tylko naszym Mistrzom, ale też współpracownikom. Czy fragment przysięgi Hipokratesa o „oddaniu majątku” Mistrzowi jest aktualny współcześnie? Jak najbardziej tak!!! Tym majątkiem jest ciekawość naukowa, kreatywność, pracowitość, czas i umiejętność znajdowania niestandardowych rozwiązań. Nasi Mistrzowie! Fakt, że dzisiaj wspólnie jesteśmy na Zamku Królewskim jest dowodem na to, że dobrze zaopiekowaliście się „majątkiem”, który Wam powierzyliśmy. Dziękujemy! ”
Dziekan prof. Paweł Włodarski życzył doktorom, doktorom habilitowanym i profesorom należącym już do grona naszej akademickiej społeczności, aby otrzymane stopnie i tytuły dały początek karierze naukowej podobnej do drogi jaką przebyła profesor Ewa Kuligowska.
Częścią artystyczną uroczystości był koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego Orkiestry Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.